Algemene voorwaarden

1) Betaling van de contributie

Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso. Bij 4 weken achterstand van betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van Healthclub Veenendaal, totdat de achterstand volledig is voldaan.

Achterstallige contributiegelden worden belast met porto- en administratiekosten. Indien het lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Healthclub Veenendaal, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.

2) Duur overeenkomst en beëindiging

Healthclub Veenendaal biedt de Consument ten minste de keuze uit een overeenkomst van 4 weken en een overeenkomst van langere duur. De overeenkomst wordt na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd voortgezet.

Als de overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan één jaar, dan heeft de Consument na één jaar de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken tegen het einde van de 4 wekelijkse periode. Bij een opzegging van een overeenkomst langer dan één jaar is Healthclub Veenendaal gerechtigd om de abonnementsbijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij horende (hogere) abonnementsbijdrage.

De overeenkomst dient persoonlijk te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken tegen het einde van de abonnementsduur. Dit is alleen mogelijk wanneer een gehele achterstand is voldaan.

3) Afwezigheid

Het contributiebedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Healthclub Veenendaal.

4) Wijzigingen

De tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd.

5) Openingstijden

De openingstijden worden vastgesteld door Healthclub Veenendaal. Daarnaast kunnen tijdens de zomerperiode de openingstijden worden beperkt. Hierbij kunt u geen aanspraak maken op vermindering of teruggave van contributiegelden.

6) Minderjarige leden

Minderjarige leden (beneden 16 jaar) Kunnen uitsluitend worden ingeschreven met toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). De minimum leeftijd voor inschrijving is 12 jaar. Tot 15 jaar dient er een volwassen lid ( 18 jaar of ouder ) degene te begeleiden met sporten.

7) Aansprakelijkheid

Healthclub Veenendaal is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in het gebouw of op het terrein. Het beoefenen van sportactiviteiten is voor eigen risico. Tevens zal het lid Healthclub Veenendaal vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

8) Algemene bepalingen

8.1) Leden die zich schuldig maken aan wangedrag kunnen met onmiddellijke ingang de toegang tot Healthclub Veenendaal tijdelijk of voorgoed ontzegd worden (body building niet toegestaan).

8.2) Leden dienen zich correct te gedragen en de instructies van de medewerkers van Healthclub Veenendaal op te volgen. Het lid dient verzorgde kleding te dragen (geen hemdjes, topjes, aerobic pakjes, slippers of hoofddeksels), een verzorgde haardracht te voeren (bij lang haar een staart) en schoon sportschoeisel te dragen (buitenschoenen zijn niet toegestaan). Indien een lid niet aan deze verplichtingen voldoet kan hem de toegang tot Healthclub Veenendaal worden geweigerd.

8.3) Een handdoek is ten alle tijden verplicht tijdens het trainen.

8.4) Wanneer Healthclub Veenendaal wordt bezocht op doktersadvies, in het kader van fysiotherapeutische behandeling, dan wel anderszins op grond van medische indicatie (lichamelijke problemen) is het lid verplicht te melden aan fysiotherapeuten en instructeurs van Healthclub Veenendaal. Een om welke reden dan ook ontstane achterstand in aantal trainingen kan uitsluitend in de lopende betaalperiode na overleg met de leiding van Healthclub Veenendaal worden ingehaald.

8.5) De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Healthclub Veenendaal gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

9) Overdraagbaarheid abonnement

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.